připravuje se

Všeobecné obchodní podmínky obchod.bastler.cz

Podmínkou nákupu v eshopu obchod.bastler.cz je souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí nabídky podnikatele k uzavření kupní smlouvy. Zasláním objednávky spotřebitele podnikateli prostřednictvím eshopu, spotřebitel výslovně stvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a že s těmito výslovně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „všeobecné obchodní podmínky“ nebo jen „obchodní podmínky“) jsou i součástí kupní smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Znění všeobecných obchodních podmínek může podnikatel měnit a doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

1. Pojmy

Všeobecné obchodní podmínky – jsou tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ včetně reklamačního řádu pro eshop (internetový obchod) obchod.bastler.cz.

Eshop (internetový obchod) – jsou internetové stránky obchod.bastler.cz prostřednictvím kterých provozuje svůj eshop (internetový obchod) podnikatel Michal Šika, IČ: 765 19 503, jehož údaje jsou uvedeny níže.

Zboží – je movitá věc, která je nabízena ke koupi v tomto eshopu. Zboží je v nabídce eshopu označeno vždy názvem, objednacím číslem a zpravidla je též vyobrazeno na fotografii, která je ilustrační a nemusí zohledňovat vždy všechny varianty, které jsou eshopem nabízeny. Ke každému zboží je pak v sekci popis zboží připojen krátký informativní text o nabízeném zboží, dále je zde též připojena informace o dalších nabízených variantách zboží, je-li tato jiná varianta nabízena. Zboží prodávané v eshopu je vyráběno na zakázku po odeslání závazné objednávky a uhrazení zálohy – tyto informace jsou vždy uvedeny u popisu daného produktu. Část prodávaného zboží se nachází skladem a toto je dodáno po přijetí závazné objednávky v nejkratším možném termínu. V případě že z technických či organizačních důvodů není možné objednané zboží kupujícímu dodat, prodávající toto neprodleně kupujícímu oznámí a zálohu (byla-li uhrazena) odešle zpět na účet kupujícího.

Spotřebitel (kupující– je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva (dále také jen „smlouva“) – smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem prostřednictvím eshopu. Předmětem této smlouvy je dodání zboží za kupní cenu. Na základě  kupní smlouvy se podnikatel zavazuje dodat spotřebiteli zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a spotřebitel se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj podnikateli kupní cenu. Kupní cena je v případě zakázkové výroby rozdělena na zálohu a doplatek. Zálohu kupující hradí po odeslání závazné objednávky, doplatek při převzetí zboží.

2. Základní údaje podnikatele provozujícího eshop obchod.bastler.cz

Michal Šika

Jeruzalémská 452, 26101 Příbram III
IČ: 765 19 503
Neplátce DPH.

3. Obecné informace

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např. telefon, internet a další) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb a ostatních poskytovatelů těchto služeb, které spotřebitel používá. Tyto náklady si hradí spotřebitel. Spotřebitel výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Podnikatel neúčtuje za použití komunikace na dálku žádné poplatky.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, popř. i jiném jazyce, je-li srozumitelný pro spotřebitele a podnikatele a na tomto jiném jazyce se výslovně obě strany dohodnou.

Podrobné informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou podrobně popsány níže a dále na internetových stránkách obchod.bastler.cz při samotné objednávce zboží.

4. Kupní smlouva, objednávka zboží